Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för alla avtal avseende användning av Zavantos programvara eller delar av denna, tillhandahållen som en molnbaserad programvara och/eller On-Prem installation (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Zavanto AB, med organisationsnummer 556752-5836, (”Zavanto”) till Kunden, i enlighet med avtalet.

1.2 Dessa Villkor ska också gälla alla andra eller ytterligare tjänster som tillhandahålls av Zavanto till Kunden, såsom konsulttjänster, och sådana tjänster ska då anses vara inkluderade i ”Tjänsten” i enlighet med dessa Villkor, såvida inte separata villkor anges.

1.3 Avtalet består av (i) huvudavtalet, (ii) dessa Allmänna villkor och (iii) eventuella bilagor som nämns i huvudavtalet eller i dessa villkor (gemensamt benämnt ”Avtalet”).

2. Definitioner

”Kund”: Företaget som definierats som kund i huvudavtalet.

”Kunddata”: Alla data eller uppgifter, inklusive personuppgifter och teknisk information relaterat Kunden, eller dess kunder, leverantörer, anställda eller utrustning, som tillhandahålls till Zavanto av eller på Kundens vägnar, med hjälp av Tjänsten.

”Dokumentation”: Manualer, instruktioner eller annan dokumentation relaterat Tjänsten, som tillhandahålls via Zavantos hemsida zavanto.se eller på annat sätt delats av Zavanto till Kunden och som kan ändras från tid till annan.

”Huvudavtal”: Avtalet mellan Zavanto och Kunden som innehåller priser, avtalets löptid och andra villkor avseende Tjänsten.

”Vanlig användarsupport”: Allmän information och vägledning som Zavanto ger till kunden som svar på supportfrågor relaterat till Tjänsten enligt vad som föreskrivs i huvudavtalet eller avtalet om SLA. För att undvika missuppfattning ska Vanlig användarsupport inte innefatta andra tjänster som tillhandahålls av Zavanto i samband med kundens supportärende, såsom specifika konfigurationer, integrationer eller anpassningar av Tjänsten eller andra konsulttjänster.

”Tredje parts applikationer”: Alla webb- eller andra programtjänster eller program som använder eller interagerar med Tjänsten, inklusive all programvara, innehåll, tjänster, teknik, data och andra digitala material som ingår eller tillhandahålls där, skapade, erbjuds, stöds och underhålls av tredje part.

3. Tjänsten

3.1 Om inte annat följer av villkoren i Avtalet och Kundens fullgörande av sina betalningsförpliktelser, ger Zavanto Kunden en icke-exklusiv, tidsbegränsad och icke-överlåtbar licens och rätt att använda Tjänsten endast för kundens eget bruk med ett maximalt antal användarlicenser specificerat enligt huvudavtalet. Zavanto ska anses ha levererat Tjänsten vid den tidpunkt då Zavanto ansluter Tjänsten till Internet och aktiverar kundens konto och användarlicenser.

3.2 Zavanto ska tillhandahålla Tjänsten i enlighet med de metoder och standarder som Zavanto normalt använder för Tjänsten. Zavanto kan göra uppdateringar av Tjänsten som denne anser lämplig med en veckas framförhållning genom skriftligt meddelande. Ändringar i layout eller grafik samt andra uppdateringar som inte förväntas väsentligt begränsa kundens användning av Tjänsten kan dock göras utan att informera Kunden i förväg.

3.3 Zavanto kan tillhandahålla ytterligare tjänster enligt överenskommelse, t.ex. analytiska verktyg, databastjänster, konsulttjänster eller specifika anpassningar, med förbehåll för separata villkor och priser. Zavanto skall besluta om hur dessa integreras och implementeras på bästa sätt.

4. Användning av tjänsten

4.1 Kunden ska följa och alltid använda Tjänsten i enlighet med dokumentationen och relevanta lagar och förordningar och har ensam ansvar att efterleva dessa. Kunden är helt ansvarig för all Kunddata och de aktiviteter som utförs under sitt konto och dess användarlicenser.

4.2 Tjänsten får inte användas (i) för olagligt eller annat syfte för vilket det inte är avsett, inklusive att överföra, ladda upp eller skicka ut datorvirus eller andra skadliga filer eller koder. (ii) på något sätt så att funktionaliteten hos Tjänsten blir nedsatt eller på ett sätt som är skadligt eller störande för andra användare eller deras användning av Tjänsten eller utrustningen, (iii) på ett sätt som kan uppfattas som kränkande eller stötande på något sätt eller (iv) på något annat sätt som rimligen kan förväntas påverka Zavanto eller Tjänsten negativt eller reflektera negativt på goodwill, namn eller rykte för Zavanto eller Tjänsten.

4.3 Kunden får inte kopiera, modifiera, skapa kopia, omvandla eller på annat sätt försöka upptäcka någon källkod för eller tilldela sub-licens eller överföra någon rätt i Tjänsten eller en del av den.

4.4 Kunden ska ersätta Zavanto motsvarande eventuella kostnader eller fordringar som följer av Kundens användning av Tjänsten i strid med Avtalet, inklusive detta avsnitt 4.

5. Information och säkerhet etc.

5.1 Kunden ska till Zavanto tillhandahålla all information som rimligen begärts för att etablera och tillhandahålla Tjänsten och omedelbart anmäla till Zavanto om eventuell förändring av sådan information.

5.2 Kunden ansvarar för (i) att alla lösenord och kontouppgifter är konfidentiella (ii) omedelbart anmäla till Zavanto om misstänkt eller obehörig tillgång till Tjänsten inträffar eller någon annan typ av säkerhetsintrång upptäcks, och (iii) att underhålla all utrustning, programvara, applikationer, kommunikationstjänster och rutiner, inklusive säkerheten för kundens IT-miljöer, som krävs för att kunna använda Tjänsten eller på annat sätt instrueras av Zavanto från tid till annan. För att undvika tvivel är Zavanto inte ansvarig för kundens hårdvara eller programvara, inklusive uppladdade filer eller data, eller obehörig användning av användarkonton eller Tjänsten.

6. Tillgänglighet och support

6.1 Zavanto strävar efter att se till att Tjänsten fungerar i enlighet med dess specifikationer tjugofyra (24) timmar om dagen. Om inte annat avtalats ska Zavanto göra tjänsten tillgänglig minst 99,8% av tiden under alla och envar kvartal per kalenderår.

6.2 Tjänsten ska anses tillgänglig om inloggningen till den molnbaserade programvaran är i drift. Obetydliga olägenheter får inte leda till att Tjänsten inte räknas som tillgänglig. Tjänsten ska i synnerhet inte anses vara otillgänglig när (i) Zavanto utför planerad service eller underhåll av Tjänsten, av vilken Kunden har informerats inte mindre än fyrtioåtta (48) timmar i förväg; (ii) driftstopp orsakas av manuella stopp, som är nödvändig för att skydda Tjänsten från virus, DDoS eller andra hackerattacker etc. eller (iii) Tjänsten är nere på grund av omständigheter utanför Zavantos kontroll, inklusive, men inte begränsat till, förlust av el, nätverk eller kommunikation. Planerad service eller underhåll enligt punkt (i) ovan ska i möjligaste mån ske utanför vanliga arbetstider och inte oftare än en gång i månaden, om inte annat avtalats.

6.3 Om Tjänstens tillgänglighet enligt ovan är lägre än 99,8% beräknat per kvartal, har kunden rätt att kräva ersättning enligt nedan, där kvartalsavgiften ska motsvara en fjärdedel av totalkostnaden som kunden ska betala per avtalsperiod om tolv (12) månader, enligt Huvudavtalet:

Nivå, nedtid Tillgänglighet (%) Kompensation
1 Under 99.8 %, över 99.0 % 10% av kvartalsavgiften
2 Under 99 %, över 98.0 % 20% av kvartalsavgiften
3 Under 98 %, över 97.0 % 30% av kvartalsavgiften
4 Under 97 %, över 96.0 % 40% av kvartalsavgiften
5 Under 96 %, över 95.0 % 50% av kvartalsavgiften
En tillgänglighet under 95% under ett kvartal av ett kalenderår ska betraktas som en väsentlig överträdelse och berättigar Kunden att säga upp avtalet med omedelbar verkan i enlighet med avsnitt 8.3.

6.4 Tillgänglighet enligt avsnitt 6.3 ovan skall mätas enligt följande formel:

T = (M – D) * 100 / M, där:

T = Tillgänglighet anges i procent,

M = Antal minuter under kvartalet,

D = Driftstopp under perioden ”M”, angivet i minuter (exklusive planerad service eller underhåll etc.). Driftstopp innebär ett väsentligt fel som leder till att Tjänsten inte är tillgänglig för Kunden, med förbehåll för vad som anges i avsnitt 6.2 ovan. Kunden ska rapportera eventuella driftstopp till Zavanto.

6.5 Zavanto utför Vanlig användarsupport enligt Huvudavtalet och, om tillämpligt, enligt överenskommen SLA.

6.6 Kunden ska begära support enligt vad som föreskrivs i Huvudavtalet och eventuellt enligt överenskommen SLA.

6.7 Detta avsnitt 6 ska utgöra hela skyldigheten Zavanto har gentemot Kunden avseende Zavantos utförande och ansvar med avseende på servicenivå och Vanlig användarsupport för Tjänsten, om inte annat avtalats.

7. Priser och betalning

7.1 Tillämpliga priser för Tjänsten anges i huvudavtalet. Alla priser är exklusive moms. När det gäller tjänster för vilka inget specifikt pris har avtalats skriftligen skall Zavantos standardavgifter och priser aktuella vid leverans gälla.

7.2 Om inte annat avtalats skriftligen ska Zavantos standardavgifter och priser, som är tillämpliga från tid till annan, gälla för eventuella ytterligare tjänster och arbete där priserna inte anges i Huvudavtalet. Med undantag för Vanlig användarsupport ingår inte tjänster som tillhandahålls av Zavanto i samband med kundsupport i priserna för Tjänsten som anges i Huvudavtalet.

7.3 Ränta på eventuell försenad betalning gäller enligt svensk räntelag (SFS 1975: 635). Utöver andra möjliga lösningar kan Zavanto omedelbart avbryta Tjänsten och / eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan enligt avsnitt 8 om full betalning inte kommit Zavanto tillhanda vid förfallodagen.

7.4 Zavanto får årligen (med start från kundens nästa årliga betalningsperiod) justera de priser som anges i Huvudavtalet i enlighet med ändringar i SCB: s Labour Cost Index, SNI2007-kod J (Information och kommunikation företag). Basperioden ska vara det första kvartalet då avtalet ingicks.

8. Avtalsperiod och uppsägning av Avtalet

8.1 Avtalet träder i kraft vid undertecknandet av Huvudavtalet och ska förbli i kraft under en första period av en (1) till tolv (12) månader efter startdatumet, enligt specificerat i Huvudavtalet. Om varken Zavanto eller Kunden säger upp avtalet genom att ge den andra parten ett skriftligt meddelande senast en månad före utgången av den ursprungliga avtalstiden, förlängs avtalet med samma periodicitet som den ursprungliga avtalsperioden och då med motsvarande villkor och med en (1) månads skriftlig uppsägningstid för varje efterföljande avtalsperiod.

8.2 Tjänsten tillhandahålls under Avtalets löptid.

8.3 Utöver vad som föreskrivs i Huvudavtalet har endera parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till den andra parten om:

a. Den andra parten har begått en väsentlig överträdelse av avtalet och om möjligt inte fullt ut korrigerar en sådan överträdelse inom trettio (30) dagar efter det att den andra parten skriftligen har meddelat det. eller

b. Den andra parten är oförmögen att betala, har ansökt om konkurs eller rekonstruktion av företaget, avbryter betalningarna eller på annat sätt kan antas vara oförmögen att betala.

8.4 Zavanto har också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kundens användning av Tjänsten bryter mot Avtalet, inklusive avsnitt 4-5.

8.5 Följande avsnitt ska överleva uppsägning av avtalet: Denna paragraf 8, samt paragrafer 9, 10, 11, 13, 14 och 16.

8.6 Vid uppsägning har kunden inte rätt att återkräva betalningar gjorda i förskott, såvida inte Kunden säger upp Avtalet med omedelbar verkan i enlighet med avsnitt 8.2 a. ovan.

8.7 Vid uppsägning ska kunden omedelbart upphöra med sin användning av Tjänsten och returnera eller ta bort konfidentiell information eller dokumentation som mottagits från Zavanto.

8.8 Kunden har rätt att hämta Kunddata på det medium som valts av Zavanto förutsatt att kunden begär detta skriftligen från Zavanto inom trettio (30) dagar efter uppsägning av avtalet och betalar Zavanto för eventuellt arbete i samband med detta.

9. Kunddata

9.1 När någon av parterna behandlar personuppgifter inom ramen för Tjänsten är Kunden eller ett företag på kundens sida Personuppgiftsansvarig och Zavanto är Personuppgiftsbiträde. Parterna har för den delen ingått ett databehandlingsavtal. Zavanto får använda Kunddata i aggregerad eller anonym form, för användning i statistik- och produktutvecklingsändamål.

10. Sekretess

10.1 Ingen av parterna får avslöja tredje part någon information som erhållits från den andra parten som är konfidentiell eller rimligen kan antas vara konfidentiell, inklusive, utan begränsning, teknisk information, information om affärshemligheter, källkoder, inloggningsinformation eller säkerhetsmetoder för tillgång till Tjänsten och villkoren i Avtalet. Detta gäller inte information som (i) är eller blir offentligt känd utan överträdelse av avtalet, (ii) var känd för den mottagande parten före mottagandet av den upplysande parten eller avslöjats av en tredje part utan någon konfidentialitetsplikt eller (iii) Zavanto tvingas enligt lag eller något tillsynsorgan. Varje part ansvarar för att deras underleverantörer, konsulter och anställda respekterar dessa sekretessförpliktelser.

10.2 Utöver andra möjliga lösningar har Zavanto rätt till en fast vitesavgift från Kunden som motsvarar fem (5) prisbasbelopp, enligt SFS: 110 (SFS 2010: 110), för varje överträdelse mot detta avsnitt 10.2.

11. Immateriella rättigheter

11.1 Zavanto och / eller dess licensgivare innehar alla immateriella rättigheter till Tjänsten och Zavantos webbplats, inklusive eventuella uppdateringar, filer eller data som laddas upp till eller utförs på Tjänsten av Zavanto, liksom till programvaran och källkoden som ingår i Tjänsten. Detta inkluderar, utan begränsning, alla patent, upphovsrätt, copyrights och varumärkesrättigheter i samband därmed. Ingenting i detta Avtal ska tolkas som en överföring av sådana rättigheter eller delar av dessa.

11.2 Om en tredje part gör en immateriell fordran på Kunden baserat på Kundens användning av Tjänsten ska Kunden (i) omedelbart underrätta Zavanto skriftligen om relevanta omständigheter; (ii) tillåta Zavanto efter eget gottfinnande och kostnad, att kontrollera bestridan av fordran och besluta om förlikning i Kundens namn och (iii) agera i enlighet med Zavantos instruktioner, bistå och samarbeta med Zavanto i den utsträckning som Zavanto rimligen begärde, och utfärda alla handlingar (inklusive fullmakter) som behövs utan kostnad för Zavanto.

11.3 Om en domstol slutligen bestämmer att Kundens användning av Tjänsten i enlighet med Avtalet utgör ett intrång i de immateriella rättigheterna, ska Zavanto ersätta Kunden, med förbehåll för avsnitt 13, för direkta kostnader och skador som Kunden finner sig skyldig att betala, förutsatt att kunden har följt sina skyldigheter enligt avsnitt 11.2 ovan. Zavanto kan vidare, efter eget gottfinnande, säkerställa Kundens rätt till fortsatt användning av Tjänsten eller motsvarande icke-inkräktande tjänst eller avbryta Tjänsten och återbetala Kunden alla avgifter som betalats för återstående avtalstid, utan ränta och med avdrag för eventuella fördelar som kunden har haft av Tjänsten. Detta avsnitt 11.3 utgör Zavantos fullständiga skyldighet gentemot Kunden avseende eventuella intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

11.4 Kunden kommer att försvara Zavanto på egen bekostnad mot eventuella krav avseende intrång i immateriella rättigheter som orsakats av Kundens användning av Tjänsten eller Kunddata. Kunden kommer att ersätta och hålla Zavanto fri från eventuella kostnader eller skador som Zavanto kan bli skyldig att betala i förhållande till ett sådant överträdelseanspråk.

12. Tredjepartsapplikationer

12.1 På webbplatsen https://zavanto.se eller i Tjänsten kan kunden komma åt och installera tredjepartsprogram för användning inom Tjänsten. Kunden är medveten om att sådana Tredjepartsapplikationer tillhandahålls och licensieras till Kunden av tredje part som inte är kopplade till Zavanto.

12.2 Kunden bekräftar att (i) Kunden själv ansvarar för installation och användning av tredjepartsapplikationer, och (ii) Kundens användning av någon tredjepartsapplikation regleras av villkoren i ett avtal mellan kunden och den tredje parten, till vilka Zavanto inte har någon relation. Kunden ska alltid använda tredjepartsapplikationer i enlighet med avtalen mellan Kunden och gällande tredje part samt alla relevanta lagar och förordningar och har ensam ansvar för efterlevnad av detta. Kunden kommer att hålla Zavanto skadelös från eventuella kostnader eller fordringar som uppstår på grund av Kundens användning av tredje parts applikationer.

12.3 Vidare godkänner Kunden och erkänner att alla Tredjepartsapplikationer och tillämpliga tredje parter kan få tillgång till Kunddata och att lagra, bearbeta och överföra Kunddata utanför Tjänsten samt uppgifter om Kundens användning och / eller konfiguration av tjänsten. Zavanto är inte ansvarig för någon insamling, överföring, avslöjande, användning eller radering av Kunddata av eller genom någon Tredjepartsapplikation eller sådana tredje parter. Eventuell behandling av personuppgifter av tredje part i samband med Tredje parts ansökningar kommer att bli föremål för bearbetningsavtal som ska ingås mellan Kunden och sådana tredje parter.

12.4 Zavanto äger eller kontrollerar inte någon av Tredjepartsapplikation, och Kunden får inte under några omständigheter hålla Zavanto ansvarig för Tredjepartsapplikationer. Zavanto garanterar inte på något sätt funktionaliteten, kvaliteten, tillförlitligheten, säkerheten, fullständigheten, användbarheten eller överträdelsen av Tredjepartsapplikationer. Följaktligen bär Kunden all risk som är förknippad med att få tillgång till, installera och använda någon Tredjepartsapplikation. Eventuellt stöd och underhåll av Tredjepartsapplikationer ska tillhandahållas av tillämpliga tredje parter, endast i enlighet med avtalet mellan Kunden och sådan tredje part. Underlåtenhet av gällande tredje part att tillhandahålla stöd, underhåll eller andra tjänster ska inte ge Kunden rätt till eventuella återbetalningar eller annan ersättning från Zavanto.

12.5 Eventuella ytterligare tjänster som Zavanto tillhandahåller till Kunden i förhållande till Tredjepartsapplikationer, inklusive, men utan begränsning, integration och liknande konsulttjänster, ska styras av separata serviceavtal som ska ingås mellan parterna.

13. Begränsningar av ansvar och garantier

13.1 Ingen part ska vara skyldig mot den andra parten att fullgöra sin skyldighet enligt detta avtal om sådant utförande förhindras av omständigheter som inte är inom partens kontroll, inklusive men inte begränsat till myndighetshandlingar, strejker eller andra svårigheter på arbetsmarknader, allmän brist på leveranser, brand eller förlust av el, kommunikation eller data.

13.2 Zavanto är under inga omständigheter ansvarig för eventuella kostnader, skador eller förluster av några slag som orsakas av eller är relaterade till (i) tredje part, produkter eller tjänster från tredje man, inklusive men inte begränsat till Tredjepartsapplikationer, (ii) ändringar i Tjänsten som utförts av någon annan än Zavanto eller utförd enligt Kundens eller dess leverantörers instruktioner, eller (iii) Kundens förlust av kunder, affärer, vinst, intäkter, besparingar eller goodwill, förlust till drift, ström eller nätavbrott, förlust av data eller information, Kundens potentiella ansvar gentemot tredje part eller annan indirekt eller följdskada av något slag.

13.3 Zavantos totala och aggregerade ansvar enligt Avtalet är begränsat till det belopp som Kunden betalat för Tjänsten eller för någon annan tjänst som fordran avser, under avtalsperioden före skadans inträffande.

13.4 Zavanto ska under inga omständigheter vara skadeståndsskyldig om Kunden inte underrättar om uppsägning skriftligen inom 30 (30) dagar efter det att Kunden noterat eller borde ha märkt den faktiska skadan eller förlusten, dock inte senare än tre (3) månader från när skadan inträffade.

13.5 Med undantag för vad som uttryckligen anges i avtalet tillhandahålls Tjänsten på en ”as is” basis och Zavanto ger inga garantier oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, i förhållande till Tjänsten, inklusive dess fullständighet, träffsäkerhet, tillförlitlighet , tillfredsställande kvalitet och / eller lämplighet för ett visst syfte med Tjänsten.

14. Revision

14.1 Zavanto har rätt att under avtalets löptid och under tolv (12) månader därefter ha ett oberoende revisionsföretag, valt av Zavanto, att utföra en revision för att verifiera att Kunden använder Tjänsten och / eller dokumentationen i överensstämmelse med Avtalet. Sådana revisioner kan förekomma upp till fyra (4) gånger om året (högst en gång per kvartal) och ska genomföras under normala öppettider och på Zavantos egen bekostnad, såvida inte revisionen avslöjar en överträdelse av Kunden. Kunden ska samarbeta om Zavanto utför någon revision enligt denna paragraf 14.

15. Övrigt

15.1 Avtalet utgör hela avtalet mellan parterna. Det ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal eller överenskommelser.

15.2 Parterna får inte överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till tredje part utan den andra partens skriftliga godkännande. Zavanto kan emellertid tilldela sin rätt att erhålla betalning till tredje part, utan Kundens godkännande.

15.3 Zavanto kan göra ändringar i dessa Allmänna villkor genom att meddela Kunden med fyra (4) månaders varsel genom skriftligt meddelande. Ändringarna kommer att träda i kraft från och med nästa avtalsperiod.

16. Lag och tvister

16.1 Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist, kontrovers eller anspråk som härrör från eller i samband med Avtalet, eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av denna, ska slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med bestämmelserna i skiljedomsinstitutet i Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden skall bestå av en enda skiljedomare. Skiljedomstolen ska vara i Stockholm, Sverige, och det använda språket ska vara svenska, om inte annat överenskommits. Alla sådana förfaranden, upplysningar som lämnas och beslut som fattats i sådana förfaranden ska hållas strikt konfidentiella. Utan hinder av ovanstående kan Zavanto vidta alla rättsliga åtgärder som är nödvändiga för någon behörig domstol för insamling av försenade betalningar.